Skip to main content

Metabolický profilový test dojníc

Metabolický profilový test (MPT) dojníc je v súčasnosti jedným zo spoľahlivých prostriedkov ako sa pri neustále sa zvyšujúcej mliečnej produkcii priblížiť k optimalizácii zdravotného stavu dojníc a ich produkčnej výkonnosti. Včasné odhalenie zdravotných problémov dojníc súvisiacich s ich výživou, technológiou kŕmenia, ustajnenia ako aj celkového manažmentu chovu je základným predpokladom dosahovania ekonomickej efektívnosti chovu. Produkčným ochoreniam (ketosis, steatosis hepatis, paresis puerperalis, acidosis ...) je možné predchádzať ich diagnostikovaním pokiaľ sú ešte v subklinickom štádiu, a to práve využitím MPT.

MPT umožňuje zisťovanie príčin neadekvátnej mliečnej úžitkovosti a posunu hodnôt ekonomicky významných zložiek mlieka (tuk, bielkoviny) neželaným smerom; ďalej umožňuje odhaliť nedostatky vo výžive a ich dopad na zdravie resp. produkčnú a reprodukčnú výkonnosť dojníc. MPT v užšom význame zahŕňa vyšetrenie bachora (klinické posúdenie funkčnosti a naplnenia, vyšetrenie bachorového obsahu - jeho fyzikálno-chemických parametrov ako aj aktivity mikroorganizmov), telových tekutín (krv, moč, mlieko) so zameraním na vybraté markery čiastkových metabolických profilov – minerálny, energetický, dusíkový, acidobázický, hepatálny, enzýmový, močový, hematologický, ...), a vyšetrenia výkalov (fyzikálno-chemické vlastnosti). MPT v širšom význame zahŕňa vyšetrenie chovu ako celku, kondičného stavu zvierat, wellfare, technológie kŕmenia, ustajnenia, manažmentu chovu a pod.

Súčasťou MPT vykonávaného našou klinikou je zhodnotenie výsledkov vykonaných analýz, ich interpretácia v zmysle stanovenia diagnózy, a následne predloženie návrhov akým spôsobom aktuálny stav v chove riešiť s cieľom dosiahnuť zlepšenie aktuálnych parametrov chovu.

VETCENTRUM ponúka chovateľom dojníc nasledovné vyšetrenia:

  • Predžalúdky /bachor/ - klinické vyšetrenie náplne a motoriky, zmyslové, fyzikálne a biochemické vyšetrenie bachorového obsahu a vyšetrenie funkčnosti bachorovej mikroflóry
  • Telové tekutiny /krvné sérum, plazma, moč, mlieko/ - biochemické vyšetrenia aktuálnych markerov čiastkových profilov (minerálny, dusíkový, energetický, hepatálny, enzýmový, močový, acidobázický, hematologický, mliekový)
  • Výkaly – zmyslové a fyzikálno – chemické vyšetrenie

V ponuke sú špeciálne vyšetrenia dojníc s ich okamžitým vyhodnotením v priebehu tej istej návštevy priamo na chove:

  • - vyšetrenie vybraných parametrov bachora a jeho vnútorného prostredia (okamžitý obraz o aktuálnom stave a funkčnosti predžalúdkov)
  • - vyšetrenie pH výkalov (informácia o acidotickom zaťažení organizmu)
  • - vyšetrenie krvi (glukóza a BHB)
  • - vyšetrenie pečene za účelom stanovenia stupňa steatózy

Krmivá - zmyslové, fyzikálno-chemické vyšetrenie a vyšetrenie živinových parametrov objemových krmív a TMR

Výsledky laboratórnych analýz doplnené o aktuálne poznatky z chovu sú v priebehu nasledovnej návštevy podniku interpretované (posúdenie zdravotného a produkčného stavu vyšetrovaných zvierat) a doplnené návrhmi na riešenie odhalených nedostatkov.

Veterinárna klinika Nitra

Akademická 3
949 01 Nitra

www.veterinarnaklinikanitra.sk
vetcentrum@veterinarnaklinikanitra.sk

Viac informácií v sekcii kontakty.

Ordinačné hodiny

Po - Pi 9.00 - 18.00
So - 9.00 - 12.00
Nedeľa a sviatky pohotovosť po telefonickom dohovore

V prípade nutnosti volajte:
037 / 651 39 13

Naša klinika ošetruje

Malé zvieratá
Exotické zvieratá
Kone
Hospodárske zvieratá

Sledujte tiež sekciu články pre aktuálne informácie týkajúce sa jednotlivých zvierat.